ALGEMENE VOORWAARDEN Hardloopsupporter

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door NN Belgium georganiseerde actie ‘Hardloopsupporter’ (verder te noemen: de Actie). Deze actie is geïnitieerd door NN Belgium.

De actie wordt uitgevoerd op www.hardloopsupporter.be. Het is van maandag 1 oktober tot en met zondag 28 oktober 10:00 uur 2018 mogelijk om aanmoedigingsvideo’s in te sturen voor de Brussels Airport Marathon, die plaatsvindt op zondag 28 oktober 2018. Doel is om zoveel mogelijk aanmoedigingsvideo’s te tonen aan deelnemers van de Brussels Airport Marathon. Na afloop van de Brussels Airport Marathon zijn de ingestuurde aanmoedigingsvideo’s te bekijken op www.hardloopsupporter.be

NN Belgium behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de algemene voorwaarden zal dan op https://www.hardloopsupporter.be/nl/voorwaarden geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging;

Door een aanmoedigingsvideo in te sturen komt er een overeenkomst tot stand tussen enerzijds NN Belgium Nederland B.V., kantoorhoudend aan de Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, “NN Belgium” of “NN” en de natuurlijke persoon die de aanmoedigingsvideo heeft ingestuurd, hierna te noemen "Deelnemer".

1. Deelname

1. Deelname aan de actie is gratis;

1.2 Deelname verloopt via de actiepagina op www.hardloopsupporter.be.

2. Onderwerp van de overeenkomst

2.1 NN Belgium is rechthebbende van de actiepagina. NN Belgium verschaft aan Deelnemer een niet-exclusief recht tot toegang en gebruik van de actiepagina.

3. Persoonsgegevens

3.1 NN Belgium of de door haar aangewezen bewerker verwerkt persoonsgegevens van Deelnemer uitsluitend voor de doeleinden van de Actie. NN Belgium past technologische en organisatorische maatregelen toe om een passende beschermingsniveau te waarborgen.

4. Intellectueel eigendom

4.1 De deelnemer behoudt, ook na het moment van inzending, de bij hem of haar rustende (intellectuele eigendoms-)rechten;


4.2 De deelnemer verschaft vanaf het moment van inzending aan NN Belgium een kosteloos en onbeperkt gebruiksrecht onder meer voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan.

5. Uitsluitingen

5.1 NN Belgium behoudt zich het recht om ingestuurde aanmoedigingsvideo’s van supporters uit te sluiten van de actie, wanneer deze ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige beelden, teksten, onderwerpen, namen, materialen of informatie bevatten;

5.2 NN Belgium is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

6. Uitvoering van de actie

6.1 NN Belgium kan niet garanderen dat de ingestuurde aanmoedigingsvideo door de deelnemer ook daadwerkelijk getoond wordt tijdens de Brussels Airport Marathon 2018;
6.2 De Actie loopt van maandag 8 oktober tot zondag 28 oktober 2018;

6.3 NN Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de getoonde aanmoedigingsvideo’s tijdens de Brussels Airport Marathon op 28 oktober.

7. Overige bepalingen

7.1 NN Belgium sluit iedere vorm van aansprakelijkheid jegens haar uit;


7.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;

7.3 Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt. In dat geval is de Rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd over het geschil te oordelen.